Les nostres propostes per una fiscalitat més justa, social, verda i que fomenti l’activitat econòmica i l’ocupació

El Grup Municipal Socialista aporta una sèrie de mesures per incloure a les Ordenances Fiscals per l’any 2016 que entenem atenen les dificultats del context socioeconòmic dels gironins i gironines i fomenten polítiques i actuacions prioritàries per la nostra ciutat

1. FISCALITAT REDISTRIBUTIVA PER UNA CIUTAT D’OPORTUNITATS

a. IBI social i progressiu

I. La base imposable es correspon al valor cadastral i la liquidable és quan s’apliquen les reduccions que marca la Llei 2/2004 articles 60 i següents.
II. La quota de l’impost es calcula aplicant un gravamen a la quota liquidable.
III. Fins l’any 2012 aquest gravamen era un 0.886%, augmentat a un 0.9746% (augment del 10% aplicat per decret del PP i posteriorment per decisió unilateral de l’alcalde Puigdemont al Juliol del 2014).
IV. Demanem el retorn al gravamen del 0.886%, és a dir una rebaixa fiscal del 10% en l’IBI per tal de NO INCREMENTAR LA PRESSIÓ FISCAL DE MANERA GENERAL. En un context de crisi econòmica no és oportú incrementar la pressió fiscal i cal reparar l’error d’actualització a l’alça del 10% de l’alcalde Puigdemont el passat Juliol.
V. Adequar els gravàmens aplicables en funció dels usos
1. Residencial, sanitat, cultural, comercial, solars: 0.886% gravamen
2. Oficina, oci, hosteleria, industrial, magatzem: 0.9746% gravamen
VI. Beneficis fiscals potestatius de l’Ajuntament de Girona (Art.74)
1. Vivendes amb un valor cadastral inferior als 17.000 €, bonificació 90% IBI
2. Linia de subvencions de 120 € per unitats familiars amb rendes inferiors als 12.000€ (1-2 persones/Habitatge) o inferiors als 20.000€ (habitatges amb més de 2 persones).

Amb aquestes mesures obtenim un IBI social i progressiu en funció de la renda familiar, amb un estalvi calculat entre el 30-50% a rendes de classes treballadores.

b. Bonificació del 90% de l’IBI (limitat a un sol exercici) a locals comercials que adeqüin la seva accessibilitat per ciutadans i ciutadanes amb discapacitat.

c. Bonificació de la taxa d’escombraries per raó de la capacitat econòmica.

2. FISCALITAT PEL FOMENT DE L’ACTIVITAT I OCUPACIÓ PER UNA CIUTAT DE PROGRÉS
a. Bonificació del 90% de l’IBI en la construcció d’habitatges de protecció oficial
b. Bonificació del 95% per organismes públics d’investigació i ensenyament universitari.
c. Recàrrec del 50% de l’IBI en propietats d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent
d. Bonificació del 50% de l’IBI per locals comercials vinculats a programes municipals de lloguers tous.
e. Bonificació del 30% de l’IBI on es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal en concórrer circumstàncies de foment de l’ocupació (50% contractes indefinits i manteniment llocs de treball mínim 2 anys).La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la corporació, previ informe favorable del servei municipal corresponent

3. FISCALITAT VERDA PER UNA CIUTAT SOSTENIBLE

a. Programa de gestió ambiental: Destinació d’un 2% del que es recapti amb la taxa d’escombraries a un programa de gestió ambiental que tingui com a objectius: prevenció i minimització de residus, foment de la selecció i millora de la qualitat dels serveis de recollida.
b. Bonificació del 50% de la taxa als contribuents que acreditin l’autogestió de la fracció orgànica en condicions d’higiene. (Autocompostatge).
c. Augmentar les bonificacions per aportacions a la deixalleria municipal.
d. Bonificació lineal a tots els contribuents per bon comportament ambiental, un 70% del retorn del Cànon de residus de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Girona.
e. Bonificació per barris per bon comportament ambiental vinculat a la recollida selectiva. Per increments de recollida selectiva del 20 al 30% de la mitjana de la ciutat, bonificació del 10%. Per increments del 30 al 50% sobre la mitjana de la ciutat, bonificació del 15% i per increments superiors al 50% de la mitjana de la ciutat, un 20% de bonificació.


Publicado

en

,

por