Moció sobre la Xarxa d’Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea amb l’objectiu de garantir que les persones joves que no treballen ni estudien tinguin l’oportunitat de rebre una oferta d’ocupació de qualitat, educació contínua, formació com a aprenents o un període de pràctiques laborals. La finalitat d’aquest programa és reduir l’atur juvenil i aconseguir un canvi estructural de les condicions d’accés dels joves a l’ocupació a través de mesures concretes de l’àmbit del treball, la formació i l’emprenedoria.

A Catalunya, aquesta iniciativa s’ha desplegat a través del Servei d’Ocupació de Catalunya arran de l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2015, modificada per l’Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny.

Segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres contractacions de personal tècnic que forma part de la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil en virtut de la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així com les pròrrogues de les contractacions efectuades en les diferents convocatòries, són a jornada completa i finalitzen el 30 de juny de 2018.

A diferència d’altres anys, aquest 2018 no s’han publicat les convocatòries públiques per a sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la Garantia Juvenil. Arran de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals a la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’ha confirmat que no es preveu renovar aquesta figura i que es pretenen dur a terme altres tipus de polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves que en cap cas s’han descrit ni especificat.

La figura dels impulsors de la Garantia Juvenil és fonamental per seguir treballant amb el col·lectiu de joves. La pèrdua d’aquesta figura pot comprometre la incorporació dels joves al mercat de treball. Els impulsors i les impulsores han posat en marxa unes polítiques d’orientació en temes laborals i formatius que anteriorment no existien; que han aconseguit obrir una porta d’accés als i les joves al mercat del treball i realitzar un servei d’acompanyament més proper del que el Servei d’Ocupació de Catalunya pot fer.

A la nostra ciutat, aquest programa havia contribuït a disminuir el percentatge d’ aturats menors de 20 anys de manera molt notable durant el 2017 (disminució de 5 punts en el percentatge d’atur juvenil, molt per sobre de la resta de franges d’edat) i a més ho feia entre aquells joves amb més dificultats d’inserció laboral. L’any 2017 varen participar en els diferents programes de Garantia Juvenil un total de 231 joves (Integrals, joves per l’ocupació, Fem ocupació per joves, Singulars i Contractes en pràctiques), entre els quals, varen destacar les 48 places destinades al projecte d’inserció laboral vinculat al flamenc i la rumba catalana que ha obtingut un èxit notable a Girona, tant des d’un punt de vista cultural com ocupacional.

A més, arran de la gestió feta per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, respecte al retorn previ de fins a 42 milions d’euros del programa europeu de Garantia Juvenil (d’un total de 75 milions d’euros destinats), circumstància que evidencia que s’abdica de la rendibilitat social del 56% dels fons europeus assignats, fa més que evident la necessitat de mantenir i créixer en aquelles accions que combaten la realitat d’atur entre els joves.
En aquest sentit, i segons la Comissió Europea, malgrat el retard generalitzat a tot l’Estat en la certificació de la programació prevista per la Garantia Juvenil, encara s’està a temps de cobrar la totalitat de l’assignació conforme se certifiquin les activitats subvencionables. Això és possible i raonable si es manté i s’amplia la figura d’Impulsor associada a les mateixes entitats on han estat aquests últims anys.

Atès que aquest programa, es finança a través del fons europeu establert al Pla Operatiu del Fons Social Europeo 2014-2020, vigent en l’actualitat i que de fet, la xarxa de garantia juvenil també es nodria de les aportacions extraordinàries dels estats membres.
Atès que el programa de garantia juvenil s’ha realitzat amb la col·laboració de les organitzacions empresarials i sindicals, així com amb diferents entitats i associacions del sector industrial i productiu de Girona.

Per aquests motius, el Partit dels Socialistes de Catalunya presenta els següents acords per a la seva aprovació en aquest ple:

1. Instar el Govern de la Generalitat a prorrogar, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i de la Direcció General de Joventut, la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya durant el transcurs del Programa de Garantia Juvenil (2014-2020).
2. Instar el Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i suficients a polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, degut a què la Xarxa d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i les joves.
3. Continuar la implantació dels espais de treball transversal i coordinat entre el Servei Municipal d’Ocupació i la Secció de Joventut iniciat a l’Espai Jove Güell, a la resta d’espais joves de la ciutat.
4. Mantenir l’execució pressupostària dels recursos previstos a polítiques d’ocupació juvenil (Pressupost 2018), de tal manera que si disminueixen els recursos destinats a cofinançament es puguin destinar a programes propis.
5. Notificar aquest acord a la Taula d’Indústria, empresa i ocupació i al Consell de Cohesió i Serveis Socials perquè les entitats representades aportin la seva col·laboració en el manteniment de les accions de garantia juvenil que s’efectuaven a la nostra ciutat.


Publicado

en

, , ,

por

Etiquetas: