El PSC de Girona demana millores en l’aplicació de la Renda Mínima de Ciutadania davant el creixement del nombre de persones en situació de pobresa severa

El Grup municipal socialista ha presentat una moció en la qual es posen de manifest les dificultats per accedir a la RMC i s’ofereix suport municipal a les persones a les quals se’ls ha denegat aquesta renda sense concretar les causes

El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Girona ha mostrat la seva preocupació per la deficient aplicació de la Renda Mínima Garantida (RMG) i l’elevat percentatge de denegacions d’aquesta renda que estan afectant a ciutadans en situacions econòmiques molt complicades. Davant d’això, el PSC ha presentat una moció en la que proposen exigir les dades d’implantació de la Llei de Renda Mínima de forma territorialitzada, oferir suport municipal per presentar una reclamació a les persones sol·licitants a les quals no se li hagin concretat les causes de la denegació i donar suport a les mesures que demana la Comissió d’entitats Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

En la seva moció, el PSC explica que en el darrer trimestre de 2018, coincidint amb el primer any d’aplicació de la Llei, la Conselleria va fer arribar a la Mesa del Parlament un informe sobre l’aplicació  i efectivitat de la RMC, “que posava de manifest que el nombre de beneficiaris havia disminuït (passant de 26.130 persones amb la Renda Mínima d’Inserció (RMI) el 2017 a 25.510 amb la RMC el 2018) i que hi havia una manca total de transparència a l’hora de donar les dades de sol·licituds aprovades o rebutjades, noves sol·licituds i dades territorialitzades”.

La portaveu socialista a l’Ajuntament, Sílvia Paneque, ha explicat que en el segon any d’aplicació de la Llei “la implementació ha anat acompanyada de denegacions massives, injustificades i abusives”. “En aquests dos anys s’han presentat 133.746 sol·licituds amb un 84,2% de denegacions. A més, s’han extingit o suspès nombroses prestacions d’antics beneficiaris del PIRMI (unes 13.000 en total). Sabent que el 12% de les sol·licituds són de comarques gironines, molt per sobre de Tarragona o Lleida, podríem aproximar que s’han produït 13.513 denegacions a la nostra demarcació”, ha afegit.

A més, la moció planteja que una de les proves de l’incompliment de la Llei i de la limitació de les aprovacions en funció de la disponibilitat pressupostària és l’increment de persones en situació de pobresa severa, que han passat de 380.000 en el 2017 a 494.000 en el 2018.  Així com també les informacions periodístiques que parlaven de denegació de la RMC a persones sense llar i dones que havien patit maltractament,  per no haver pogut acreditar el seu domicili.

La moció també fa una referència a les alertes dels treballadors socials gironins, que han advertit “de l’excessiva burocràcia i lentitud del procés per aconseguir la RGC”. A la vegada, també  recull les peticions que la Comissió d’entitats Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania va fer arribar al Parlament, i a les quals la moció del PSC proposa donar suport:

1- Davant les excuses injustificades, donar les dades sobre les sol·licituds de RGC de persones sense llar, el nombre de resolucions aprovades i rebutjades en aquest col·lectiu. 

2- Davant el preocupant esborrany del reglament elaborat per la Direcció d’Economia Social, l’obertura d’una comissió d’investigació parlamentària. 

3- Aprovar la realització d’una auditoria independent sobre la implementació de la RGC per part del Departament de Treball i d’Afers Socials i Famílies, tenint en compte la gravetat de la situació i la urgència de complir plenament la llei de RGC. 

4- Que requereixin al Govern de la Generalitat l’abonament de les sol·licituds de RGC, la resolució de les quals no va ser notificada a les persones sol·licitants dins el termini que estableix la llei RGC. 

5- Que requereixin al Govern de la Generalitat la revisió de les sol·licituds rebutjades, aplicant normes i procediments coherents amb el contingut de la llei de RGC. 

6- Que es realitzi el seguiment de l’elaboració del Reglament perquè sigui plenament coherent amb el contingut de la llei de la RGC. 

7- Iniciar els tràmits legislatius per a la correcció de l’error que afecta la quantia de la prestació econòmica de RGC de la segona persona en la unitat familiar o de convivència. 

8- Requerir al Govern de la Generalitat que ampliï els crèdits previstos per fer efectiu l’abonament i complements de la RGC d’acord al que estableix l’apartat 1 de l’art. 17 sobre “Finançament de la prestació econòmica de la RGC“ i la disposició final segona “Partida pressupostària, primer apartat” i donar ple compliment al seu caràcter de dret subjectiu. 

9- Requerir al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya l’actualització de l’IRSC, que està congelat des de 2010 i sobre el qual es calcula la prestació de la RGC. El passat 22 de novembre, el Ple del Parlament va aprovar una moció que obliga al Govern de la Generalitat a complir-la dins d’un termini de sis mesos i que preveu: “Realitzar una revisió de les resolucions de denegació de la RGC, elaborar un informe que contingui informació sobre les possibles denegacions indegudament justificades i compensar la pèrdua de drets, calendaritzant les mesures pertinents per resoldre els casos detectats.” 


Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: