L’Ajuntament de Girona instarà els ens que presten serveis públics municipals a definir el pla d’igualtat (Girona Notícies)

GIRONA NOTICIES. El Reglament de polítiques municipals d’igualtat de gènere i l’aplicació de la Llei 17/2015 exigeixen la incorporació d’aquests plans d’igualtat d’empresa per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes i la no-discriminació per raons de sexe

En línia amb les polítiques que l’Ajuntament de Girona està aplicant per integrar la perspectiva de gènere a tots els àmbits del consistori, l’Ajuntament instarà els ens públics i privats que gestionen serveis públics municipals a tenir definit un pla d’igualtat d’empresa abans del juliol del 2017. La llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 21 de juliol, estableix que tots els ens públics o privats que presten serveis als ajuntaments han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor de la llei, un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta servei. Aquest pla, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en l’acord de condicions de treball i que ha d’estar consensuat entre l’empresa i el personal, té per objectiu garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar així la discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de condicions de treball.

La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha destacat l’aposta del consistori en pro de la igualtat de gènere. “Des de l’Ajuntament de Girona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials, hem manifestat reiteradament l’aposta decidida per l’aplicació d’una perspectiva de gènere. Un bon exemple és el Reglament de les polítiques municipals d’igualtat aprovat ara fa un mes i escaig. Ara, seguint aquesta mateixa línia, instem als ens que presten serveis públics a vetllar, mitjançant la redacció i aplicació del pla d’Igualtat d’empresa, per la igualtat entre homes i dones i la no-discriminació”, ha assegurat.

El Reglament de les polítiques municipals d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Girona explicita que els contractes formalitzats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 17/2015 hauran de tenir una addenda per incorporar-hi les previsions de la llei i d’aquest reglament, en especial les que fan referència a l’ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges, a l’evitació d’estereotips i a l’adequació de les estadístiques i els estudis municipals que han d’incorporar indicadors que permetin fer visible l’experiència femenina per a un millor coneixement de les diferències, rols, situacions i necessitats de dones i homes. La regidora Sílvia Paneque ha destacat que “l’Ajuntament requerirà la incorporació immediata d’aquestes qüestions en els contractes vigents perquè es faci efectiu en els serveis que presten a l’Ajuntament, per tal de garantir la paritat efectiva i la no-discriminació per raons de sexe en les condicions de treball i salari”.


Publicado

en

,

por