El PSC de Girona denuncia la manca de transparència en l’obtenció d’informació a l’Ajuntament de Girona

Bea Esporrín explica que fan peticions d’informació que triga mesos a arribar o, en diferents casos, el govern de Junts i ERC no dona cap resposta

El PSC de Girona ha denunciat la manca de transparència absoluta de l’Ajuntament de Girona a l’hora de facilitar informació sol·licitada, que a més ha estat autoritzada a rebre per part de secretaria. Bea Esporrín afirma que “hem demanat informació sobre el nou Campus de Salut Trueta, que no ha estat contestada; fa set mesos que esperem respostes sobre les reformes de la Sopa; sis mesos des que el PSC va preguntar sobre compra d’habitatge social per tempteig i retracte sense que ningú no hagi dit res; o bé diferents grups de l‘oposició porten quatre anys darrere del Bloom, ara demanant que es tanqui el projecte portant la resolució del conveni a Ple, després d’haver insistit tots aquests anys en la possible desaparició de material inventariat i la justificació davant d’Europa d’un projecte fracassat de dos milions d’euros, que és qui va subvencionar-lo”.

Aquesta reivindicació ha sigut constant durant aquest mandat, i, de fet, les queixes reiterades de diferents grups de l’oposició van fer que, el gener de 2022, secretaria introduís canvis en el procediment per agilitzar i millorar el seguiment de resposta. Això no obstant, a dia d’avui, el govern de Junts i ERC “no tenen cap voluntat de transparència i estic convençuda que la transparència és la manera de funcionar adaptada al segle XXI. És una qüestió bàsica”, ha dit Bea Esporrín.

Aquest 2022, els socialistes comptabilitzen sis peticions sense rebre la informació que havien demanat durant un període que va des dels tres fins als nou mesos de demora. “Ens preocupa molt aquesta tardança que no facilita la feina a l’oposició. També ens preocupen preguntes durant els plens que queden sense resposta, en diferents ocasions s’han obviat preguntes o s’ha acordat fer arribar respostes que després no han arribat” explica la regidora Bea Esporrín.

El ROM estableix en l’ article 118 que és un dels drets dels regidors “obtenir de l’alcalde i d’altres òrgans de govern de l’Ajuntament tota la informació relativa als afers municipals que sigui necessària per a l’exercici de les seves funcions, en els termes que s’esmenten en aquest Reglament […] havent de vetllar l’alcalde o alcaldessa per facilitar l’exercici d’aquest dret. El PSC disposa de documentació i de preguntes escrites i entrades per registre a l’Ajuntament que demostren, sense cap mena de dubte, que la normativa procedimental de transparència al consistori de Girona no s’està complint, “fet que comporta un gran perjudici per a la ciutadania de Girona, perquè la funció de control i crítica que exerceix i ha d’exercir qualsevol oposició, està essent obstaculitzada de manera constant i reiterativa”, ha lamentat la regidora.

Finalment, la regidora Esporrín ha posat èmfasi en la importància de complir el ROM. “Ens hem dotat dels reglaments de funcionament correcte, però ara manca la voluntat política per part del govern per complir-los. O som els primers a complir normes o com transmetem a la ciutadania després que a Girona hi ha d’haver ordre i s’han de complir les normes?”. L’article 120 del ROM estableix el següent: “Informació l’accés a la qual està sotmesa a autorització prèvia” recull que la sol·licitud haurà de ser resolta en un “termini màxim dels 5 dies naturals següents a aquell en què s’hagués presentat, o de 4 dies hàbils si aquest últim termini resulta més beneficiós, entenent-se acceptada per silenci administratiu si no es dicta resolució o decisió expressa dintre de l’esmentat termini i es notifica en els 10 dies hàbils següents”. Això s’incompleix sempre i de manera recurrent, “no s’aporta informació i hi ha una metodologia obstruccionista i contrària a la transparència repetitiva i esgotadora” ha conclòs Esporrín..

La informació sol·licitada pels socialistes, autoritzada per secretaria, i pendent de rebre per part de l’Ajuntament de Girona durant l’any 2022 és la següent:

  • Nou Campus Trueta: estudis d’expropiacions Mas Sureda i Mas Bellsolà

(9 mesos sense rebre la informació autoritzada per secretaria el dia 22.03.22).

  • Reforma de lavabos i dutxes de la SOPA

(7 mesos sense rebre la informació autoritzada per secretaria el dia 1.06.22).

  • Casa tapiada c. Baix, 130 de Santa Eugènia

(3 mesos sense rebre la informació autoritzada per secretaria el dia 6.10.22).

  • Recursos destinats a les famílies refugiades d’Ucraïna

(6 mesos sense rebre la informació autoritzada per secretaria el dia 9.07.22).

  • Relació habitatges comprats en tanteig i retracte els anys 2019, 2020 i 2021 i número habitatges adjudicats a persones demandants d’habitatge

(6 mesos sense rebre la informació autoritzada per secretaria el dia 7.07.22).

  • Projecte d’accés sud Palau, situat a la cruïlla de l’escola Montessori i del Club Tennis Girona

(2,5 mesos sense rebre la informació autoritzada per secretaria el dia 27.10.22).

Informació sol·licitada i pendent autorització.

  • Enderroc del bloc del c. Acàcia de Font de la Pólvora.

Es va entrar per registre la sol·licitud que s’executi l’enderroc el 13 octubre 2022. Però no s’ha rebut autorització per part Ajuntament a rebre informació, i tampoc s’ha rebut cap comunicat. Han passat 3 mesos.

  • Pla especial de la Devesa.

En data 18 de novembre es va demanar quin era el termini màxim per resoldre les al·legacions i saber en quin estat d’aprovació s’ha de trobar per donar compliment el termini d’aprovació del pla especial a la MPGOU 67. No s’ha rebut autorització per part de l’Ajuntament a rebre informació i no s’ha enviat per escrit la informació sol·licitada. Han passat 2 mesos.


Publicado

en

por

Etiquetas: