El PSC de Girona demana implantar la transparència a l’Ajuntament de Girona i que totes les contractacions es facin amb procediment obert i amb igualtat d’oportunitats

Intervenció i Secretaria han advertit sobre una excessiva contractació menor en diferents informes. Aquests contractes s’escullen a dit

L’informe anual de resultats del control intern de l’Ajuntament corresponent a l’any 2019 posa de manifest incidències com l’excés de contractes menors, una falta de control de les concessions i manca de planificació en la contractació, o l’incompliment greu de l’administració electrònica per part dels ens dependents, entre d’altres. En un informe de secretaria de principis d’any ja es va deixar escrit que era necessari «articular i programar la contractació» i crear una «oficina tècnica de contractació» amb aquesta finalitat. Un altre informe jurídic del consistori, elaborat aquest juliol, tornava a citar el document anterior i posava de nou sobre la taula que calia garantir l’adequada utilització de la contractació menor de l’Ajuntament. El nou informe, aquesta vegada a càrrec d’intervenció, estableix que totes aquestes incidències s’han de corregir mitjançant un Pla d’acció que haurà d’impulsar el govern municipal en un termini màxim de tres mesos.

El grup municipal del PSC de Girona demana que tots els contractes de l’Ajuntament de Girona es facin en procediment obert a la publicitat, transparència, i amb igualtat d’oportunitats per tal de la gestió eficaç i eficient dels recursos públics. El departament d’intervenció, que és el màxim responsable tècnic a l’Ajuntament de Girona sobre contractacions, ha advertit que hi ha un excés de contractes menors utilitzats irregularment, dons no estan sotmesos a fiscalització prèvia, per necessitats recurrents.

La portaveu Sílvia Paneque ha explicat que “aquest últim informe és el tercer de tècnics de la casa que adverteix al govern que és preferible que, enlloc d’utilitzar els contractes menors, planifiqui la contractació per tal d’obrir-la en igualtat d’oportunitats a qui hi vulgui optar”. A més a més, la socialista ha recordat que “aquest és un problema que l’Ajuntament de Girona arrossega de fa anys i que la mateixa regidora responsable ha reconegut en sessió plenària que fa més de cinc anys que cal solucionar aquest problema”. Sílvia Paneque està convençuda que per a l’Ajuntament de Girona és preferible no utilitzar la contractació menor directa i que, això, farà que el consistori sigui millor tant en transparència, com fins i tot en mecanismes de control dels encàrrecs que contracta.

En el cas dels contractes menors, es detecta la utilització d’aquesta figura “en supòsits no esporàdics ni puntuals”. Segons l’informe, “s’evidencia que el contracte menor s’utilitzava per les diferents àrees municipals per a cobrir necessitats recurrents, permanents i no transitòries i que, per tant, haurien d’haver-se planificat per a poder ser adjudicades per procediments més adequats”, el que hagués suposat, per exemple, terminis d’execució més llargs o millors condicions de preu.

Pel que fa als organismes autònoms i consorcis adscrits, la Intervenció Municipal recorda que ja havia fet advertiments anteriors en relació a l’absència d’un gestor documental d’expedients que permeti seguir la tramitació administrativa a través de mitjans electrònics. Un fet que, segons explica l’informe, incompleix la llei –és un incompliment greu respecte a l’administració electrònica- i que comporta inseguretat jurídica, dificultats a l’hora d’exercir les funcions de control i fiscalització sobre aquests ens i inclús a l’hora d’haver de traslladar expedients, que són en paper, entre entitats que estan físicament distants. Aquestes entitats estan conformades per les fundacions,  patronats i consorcis que depenen de l’Ajuntament.

Intervenció assenyala que hi va haver manca de planificació de la contractació. Això fa que en ocasions es facin “pròrrogues tàcites” de contractes per no haver-se seguit el procediment adequat o modificacions de contractes que no segueixen els procediments que correspondria. Per això “es recomana potenciar i enfortir el servei de contractació de l’Ajuntament perquè disposi de tots els mitjans humans i materials necessaris per poder assumir una centralització de tota la contractació municipal” o bé reforçar de manera important la formació en matèria contractual del personal de les àrees.