Sílvia Paneque considera que és necessari fer un major esforç per eradicar la pobresa infantil a Girona

El PSC presenta una moció en què proposa, entre d’altres mesures, lluitar contra la pobresa energètica, increment dels ajuts d’urgència, afavorir l’accés a llibres, material escolar, beques, mecenatge per lleure, cultura, esport i vacances

També demana que Girona s’integri en l’Aliança País per la Pobresa Infantil Zero

La portaveu del grup socialista a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, considera que “és necessari fer un major esforç per eradicar la pobresa infantil a Girona”. D’acord amb això,  el grup socialista a l’Ajuntament de Girona presenta al proper Ple una moció que inclou una bateria d’accions per lluitar contra la pobresa infantil i juvenil a la ciutat. La moció explica que Catalunya està entre els territoris europeus amb una taxa més alta de risc de pobresa entre la població menor de setze anys (28,5% davant el 20,9% de mitjana europea,  segons s’indica a l’Informe sobre els drets de l’infant elaborat pel Síndic de Greuges de Catalunya). En el mateix informe es conclou també que “si es comparen aquestes taxes de pobresa infantil abans i després de transferències socials destinades a atendre les mancances socioeconòmiques d’aquest col·lectiu, s’observa que a Catalunya la reducció de la pobresa infantil per efecte de la despesa en protecció social també se situa per sota de la mitjana europea”.

Seguint l’informe del Síndic es conclou que les principals febleses de les prestacions econòmiques tenen a veure, d’una banda, amb el seu nivell baix en comparació amb la despesa pública destinada a aquestes prestacions; i d’altra banda, en l’impacte molt limitat a causa, principalment, que aquestes prestacions no es focalitzen en la població infantil.

Bona part de les ajudes existents destinades a l’atenció de necessitats bàsiques (prestacions d’atur, renda garantida de ciutadania, etcètera) estan orientades fonamentalment a incrementar els ingressos de les famílies socialment vulnerables però no necessàriament a assegurar, per mitjà d’aquests ingressos, l’accés dels infants a les oportunitats socials. A causa de la pobresa, un nen i la seva família es poden considerar desfavorits per diferents causes: baixos ingressos, habitatges i entorns poc saludables, segregació escolar, atenció mèdica inadequada i deficiència alimentaria. En aquestes condicions, aquest nen sovint es exclòs de les activitats socials, esportives, recreatives i culturals.

D’altra banda, també cal assenyalar que la majoria de prestacions econòmiques estan subjectes al dret de concurrència i supeditades a disponibilitats pressupostàries, i no només a la situació de necessitat de la persona.

La pobresa infantil té múltiples dimensions: educativa, sanitària i nutricional, cures, habitatge o bretxa digital. Per poder-la abordar no n’hi ha prou amb una aproximació sectorial, sinó que les administracions, les empreses, la Societat civil i el tercer sector han de treballar amb una aproximació transversal i perspectiva d’infància que tingui en compte les necessitats específiques dels nens, nenes i adolescents en situació de vulnerabilitat. Aconseguir aliances entre aquests actors és fonamental per incidir amb eficàcia sobre la pobresa infantil. És per això que neix l’Aliança País per la Pobresa Infantil Zero, amb els objectius d’alinear esforços i facilitar la coordinació de tots els actors implicats per respondre a aquests reptes i mesurar els resultats; impulsar la innovació en la lluita contra la pobresa infantil.; mobilitzar nous recursos que consolidin el compromís dels membres de l’Aliança i donar visibilitat al problema de la pobresa infantil al nostre país i analitzar-ne les causes, conseqüències i solucions.

Paneque ha recordat que “Girona no és aliena a la realitat de pobresa infantil i juvenil tal com es pot observar en els diferents nivells socioeconòmics de les famílies gironines”. Per això, la moció socialista planteja que, més enllà de la tasca que ja fa l’Ajuntament, les administracions necessiten teixir aliances per abordar aquest problema d’una manera més efectiva.

Davant d’això, el grup municipal socialista proposa:

  1. Que l’Ajuntament de Girona iniciï els tràmits necessaris per integrar-se a L’Aliança País per la Pobresa Infantil Zero, tal com ho han fet l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
  2. Fer front a la pobresa energètica de les famílies amb infants reactivant la Taula municipal sobre la pobresa energètica, que ja existeix des de l’any 2013, amb la inclusió de les entitats socials de lluita contra la pobresa energètica. 
  3. Incrementar els ajuts socioeconòmics d’urgència per a les famílies monoparentals i nombroses amb baixos nivells d’ingressos.
  4. Introduir la dimensió de la lluita contra la pobresa infantil en el Pla d’Educació d’Entorn (PEE) i el Projecte Educatiu de Ciutat de Girona (PEC) i reforçar els espais formatius (programes de voluntariat pel suport i l’acompanyament a l’estudi) i de suport a infants de famílies en risc de pobresa; reforçant així les seves habilitats de forma coordinada amb centres educatius i associacions de famílies.
  5. Afavorir l’accés al material escolar amb l’ampliació i reforç de les iniciatives de reutilització i reciclatge de llibres text i material escolar i, a la vegada, donar impuls als programes de beques de material escolar i de mecenatge educatiu amb les entitats socials i privades del municipi. També actualitzar els criteris d’accés als programes de beques d’activitats culturals, esportives, de lleure, de casals i de vacances. En aquest sentit, cal treballar amb el departament d’educació per recuperar les  subvencions a ajuntaments per a activitats extraescolars que s’han deixat de convocar des de l’any 2012.
  6. Prioritzar la inserció en els plans locals d’inserció i d’emprenedoria de les famílies monoparentals, d’una banda, i les famílies nombroses, de l’altra. En ambdós casos semblen ser primordials els nivells baixos de formació i les dificultats de conciliació que afecten principalment a les dones per poder fer front a les seves responsabilitats familiars i l’exercici de la feina.
Sílvia Paneque

Etiquetas: