El PSC proposa una Girona lliure d’amiant i en demana la retirada del carrer Barcelona

El grup socialista presenta al ple una moció per incloure el carrer Barcelona en el cens de la Generalitat per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya i proposa col·laborar amb aquesta administració per fer un cens complert de llocs amb amiant a la ciutat

El grup socialista a l’Ajuntament de Girona ha presentat per al ple d’avui una moció amb la qual vol incloure el carrer Barcelona de la ciutat “com a espai que ha de ser dins del cens per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya de la Generalitat”, amb l’objectiu que, d’acord amb l’estratègia d’erradicació de l’amiant a Catalunya, “es retiri aquest material del carrer Barcelona”.

El text de la moció recull que el govern d’ERC de la Generalitat va signar l’ACORD GOV/253/2022, de 29 de novembre, pel qual es va crear el Programa temporal per al desplegament i la implementació de l’estratègia d’erradicació de l’amiant a Catalunya. Això ha obert les portes a crear la Comissió per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya (CEAC) i a l’impuls d’un Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya. La CEAC – adscrita al Departament de la Presidència i constituïda com a espai interdepartamental i interadministratiu- és la responsable del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya.

El primer objectiu de la CEAC és crear el Programa temporal per al desplegament i implementació de l’estratègia d’erradicació de l’amiant a Catalunya. La durada del Programa està prevista en tres anys i entra en vigor l’1 de gener del 2023. A partir d’aquí s’elaborarà un Cens d’amiant i de materials amb amiant a tot el territori de Catalunya, mitjançant un equip especialitzat que tingui també el suport les entitats públiques i privades amb interessos en aquest àmbit.

D’acord amb això, la portaveu socialista, Sílvia Paneque i el regidor Joan Antoni Balbín han explicat que la moció socialista proposa també “col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per tenir un cens a la ciutat de Girona de tots els llocs on hi ha amiant i, per tant, s’ha d’erradicar” i “col·laborar amb la CEAC per tal que Girona sigui una ciutat sense amiant i vetllar perquè així s’acompleixi, tal com diu el «Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya”.

L’amiant és un dels components del fibrociment i va ser molt utilitzat per algunes empreses constructores durant els anys 60, 70, 80 i part dels 90. Durant la dècada de 1990, però, es van conèixer els seus efectes perjudicials per a la salut i es va prohibir el seu ús després de ser declarat com a substància cancerígena i causant de diverses malalties pulmonars.

El 2018, Girona va realitzar un estudi de mostres de conglomerat per conèixer el grau de presència d’amiant al carrer Barcelona de Girona. Aquesta anàlisi va concloure que hi havia prop d’un 30% d’amiant al llarg de tota la via. Es van trobar restes d’amiant en 1.270 metres dels 4.563 metres de carrer Barcelona. En especial, en el tram de ronda Ferran Puig i també entre la plaça Marquès de Camps i el Parc del Migdia.

Les restes del material s’han trobat entre 3 i 13 cm de fondària. Cal recordar que el 2009 es va asfaltar aquest carrer. Aquest material és perillós per a la salut quan es converteix en una partícula en suspensió i, de moment, l’amiant encara està adherit a l’aglomerat de betum i àrid a Carrer Barcelona. La moció socialista recorda que aquest any hi ha hagut obres al carrer Barcelona i és evident que, ateses les contraindicacions per a la salut de les persones, seria molt més adequat que es retirés l’amiant de carrer Barcelona.

Joan Antoni Balbín i Sílvia Paneque

Publicado

en

por

Etiquetas: